Niečo o pare.....

Vyvíjače čistej pary STIGEN - vyvíječe čistej páry STIGEN - norma EN 285 - norma EN 1672-2

Paru je možné rozdeliť podľa kvality:

A. Energetická para

Para je vyrábaná v klasických parných kotloch, rozvádza sa oceľovým (čiernym) potrubím k spotrebičom. Parné kotle a vyvíjače pracujú s napájacou kotlovou vodou, ktorej kvalita je upravená príslušnou STN normou. Táto norma stanovuje technické požiadavky na vlastnosti vody používanej k napájaniu a prevádzkovaniu tak, aby v kotloch a ostatných častiach sústavy nevznikali usadeniny od korózie a tým bola zaručená dostatočná životnosť parného zariadenia. Napájacia a prídavná voda je prevažne upravovaná dávkovaním chemikálií (fosforečnany, siričitany, hydrazín...). Tu postačujú klasické plynové vyvíjače pary.

 

B. Technologická čistá pára

Čistá para je vyrábaná v nerezových generátoroch bez nároku na chemické a fyzikálne parametre čistej pary podľa STN. Kvalitu čistej páry stanovujú oborové normy a miestne predpisy podľa spôsobu používania. Ide najmä o použitie pary v práčovniach, pri farbení látok, stabilizácii tkanín.....

 

C. Čistá para pre potravinárstvo podľa normy EN 1672-2

Čistá para používaná pre priamy styk s potravinami nesmie obsahovať látky, ktoré by predstavovali akékoľvek zdravotné riziko alebo by mohli potravinu kontaminovať.

Fyzikálne vlastnosti čistej pary pre potravinárstvo sú stanovené technologickými požiadavky danej spotreby.

 

D. Čistá para pre zdravotníctvo podľa EN 285+A2

Čistá para sa v zdravotníctve používa predovšetkým pre potreby centrálnych sterilizácií a taktiež pre zvlhčovanie vzduchu vo vzduchotechnických jednotkách a klimatizáciách.

Čistá pára je vyrábaná z demineralizovanej vody v odparkách a vyvíjačoch vyrobených z ušľachtilých nerezových materiálov. Čistá pára sa vyrába vždy ako pára sýta, tj. para, ktorej teplota a tlak presne odpovedajú krivke sýtosti pary.

Požiadavky na materiálové prevedenie a vlastnosti vyrobené páry upravuje norma EN 285+A2 „Sterilizácia – Parné sterilizátory – Veľké sterilizátory“.

Norma stanovuje požiadavky na kvalitu čistej pary:

Fyzikálne parametre

Chemické parametre, kontaminanty - znečistenie páry

Materiálové zloženie

Tlak

 

Čistá apyrogénna  para - ide o najčistejší  druh pary, ktorá sa používa na pracoviskách, kde sú používané sterilizátory k aseptickej výrobe zdravotníckych produktov a liečiv.

Požiadavky na akosť a kvalitu sú určené predpismi „Správna výrobná prax„ a "Schválenými výrobnými postupmi farmaceutickej výroby".

 

Materiálové prevedenie

Hlavný vplyv na kvalitu pary má materiálové prevedenie vyvíjačov pary, rozvodov, armatúr, meracích a kontrolných zariadení, čo je dané normou EN 285+A2-

S ohľadom na dodržanie parametrov kvality pary vo všetkých ukazovateľoch je nutné voliť materiálové prevedenie z nerezovej austenitickej ocele najvyššej kvality.

Vnútorný povrch potrubia je nutné pri montáži udržovať v maximálnej čistote, používať zváracie postupy s ošetrením koreňa zvaru formovacím plynom.

Potrubí je nutné projekčne riešiť tak, aby bolo po montáži technicky možné vnútorný povrch chemicky ošetriť – moriť a pasivovať.

S ohľadom na používanie chemických prostriedkov – kyselín a luhov, je nevyhnutné udržovať materiálové vlastnosti všetkých armatúr, ale i tesnení (teflon).


 

www.vyvijacepary.sk www.parnycistic.eu